Tuesday, April 16, 2013

THÔNG TIN CHIẾU KHÁN - THÁNG 5 NĂM 2013 - DO NGUYỄN SOẠN THẢO


Thông Tin Chiếu Khán - Tháng 5 Năm 2013


Ưu Tiên 1 – Priority date là ngày 01 tháng 04 năm 2006, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 2A – Priority date là ngày 01 tháng 03 năm 2011, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 2B – Priority date là ngày 15 tháng 05 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu Tiên 3 – Priority date là ngày 08 tháng 08 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu Tiên 4 – Priority date là ngày 01 tháng 05 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.Source: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis